Stony Stratford riverside walk

pastel

Photographer: Kim Chalmers McDonald

Stony Stratford riverside walk

pastel

Photographer: Kim Chalmers McDonald