Tomatoes study

Wet day still life exercise!
Watercolour

Photographer: Louise Thomas 2014

Tomatoes study

Wet day still life exercise!
Watercolour

Photographer: Louise Thomas 2014